Varstvo osebnih podatkov

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta M&M Turist d.o.o. Ljubljana ali pooblaščena agencija ter potnik, ki se prijavi za izbran turistični program. Če so v programih navedeni dodatni pogoji in določila oz. spremembe, veljajo tiste navedbe, ki so napisane v programu.


1. Prijava

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira mmturist, v turistični poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi mmturist in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije. 

Mmturist za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 EUR na prijavnico (voucher) oziroma 25,00 EUR pri potovanjih, pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v mmturistovi poslovalnici. Stroški rezervacije (reservation fee) se obračunajo tudi pri rezervaciji letalskih vozovnic. Višina tega zneska je odvisna od tipa in števila segmentov letalske vozovnice.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Ob rezervaciji na poizvedbo (on-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 30,00 EUR. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali »stop bookinga«.

VELJAVNOST PROGRAMA IN POGODBE

Program izleta je sestavni del pogodbe. V primeru neujemanja pogojev med pogodbo in programom za katerega se potnik prijavlja, so veljavni pogoji iz programa. V primeru spremembe programa zaradi sprememb katerihkoli prevozov v programu ali drugih sprememb, so potniki o tem obveščeni najkasneje 5 dni pred odhodom. V tem primeru veljajo novi pogoji za izvedbo potovanja. Potniki se v skladu z ZOR lahko odzovejo spremembam. Napake v veljavnem programu iz kataloga niso izključene. mmturist si pridržuje pravico objave popravka programa na spletni strani www.mm-turist.si. V tem primeru se objavi datum in vsebino spremembe.

1.1 Prijavnina pri kuponski prodaji

Znesek prijavnine (stroški prijave oziroma rezervacije) pri kuponski prodaji izletov, potovanj in aranžmajev znaša:

 • enodnevni izleti: 10,00 EUR / osebo
 • 2 in večdnevni izleti/aranžmaji/potovanja: 15,00 EUR / osebo

2. Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici mmturista ali pooblaščeni agenciji oziroma, ko mmturist prejme plačilo na transakcijski račun.

Ob prijavi potnik plača akontacijo v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v pogodbi /programu.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz teh splošnih pogojev.

Pravočasno in pravilno plačana akontacija in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oziroma pod pogoji določenimi s programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve mmturist, v primeru vračila plačila, mmturist v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.


3. Storitve , vključene v ceni aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena potovanja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, se le te navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam.


4. Dodatne storitve in doplačila

Posebne storitve so storitve, ki niso vključene v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

Če so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, jih potnik doplača k ceni aranžmaja (ob prijavi) na prijavnem mestu. Število potnikov, ki je potrebno za izvedbo izleta je navedeno v programu. V primeru posamezne prijave za potovanje, lahko potnik prepusti agenciji, da se mu potrudi najti partnerja, oz. potnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno, pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati, doplačilo za 1/1 sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku vrne doplačilo za 1/1 sobo.


5. Cene

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. mmturist si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja mmturist potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo. mmturist lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru mmturist ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. mmturist lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili 7 dni pred odhodom. 

Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi pogoji za morebitno zvišanje cene nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.


6. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja

6. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja


Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki sicer se odpoved potovanja ne upošteva. Pisna odpoved šteje v obliki podpisane prijavnice v poslovalnici, poslanega faksa ali elektronskega sporočila. V tem primeru ima mmturist pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

 •     do 30 dni pred odhodom: 7 % cena aranžmaja
 •     29 do 22 dni pred odhodom: 20 % cene aranžmaja
 •     21 do 15 dni pred odhodom: 30 % cene aranžmaja
 •     14 do 10 dni pred odhodom: 50 % cene aranžmaja
 •     9 do 5 dni pred odhodom: 80 % cene aranžmaja
 •     4 do 1 dni pred odhodom oz. znotraj 24 ur pred začetkom opravljanja storitve:  100 % cene aranžmaja


V primeru, ko potnik odpove križarjenje ali naročeno potovanje, ima mmturist pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:


 •     do 90 dni pred odhodom plača potnik administrativne stroške v višini 100 €
 •     od 89 do 60 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja
 •     od 59 do 30 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja
 •     od 29 do 22 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja
 •     od 21 do 0 dni pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja


Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le - ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih mmturist-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem potnik lahko prekine potovanje samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.


7. Odpovedni riziko, zavarovanje Coris in Evropsko zavarovanje

Če potnik ob prijavi predvidi možnost, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odpovedni riziko, ki se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja samo ob predložitvi ustreznega potrdila, ki mora vsebovati naslednje: datum poslabšanja zdravstvenega stanja, kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje, vrsto terapije, podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja oz. bolniški list.

Odpovedni riziko znaša 5% od vrednosti osnovne cene potovanja. S programom se lahko določi tudi drugačna višina odpovednega rizika oz. da odpovedni riziko ni mogoč. Ne glede na plačani odpovedni riziko ima mmturist v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po napotnici/voucherju o potovanju ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika. V primeru ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, mmturist poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in morebitno rezervacijsko pristojbino (TSC). mmturist ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o upravičenem razlogu odpovedi potovanja. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima mmturist pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. V primeru, da potnik sklene odpovedni riziko osebno pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odpovednega rizika uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjen odpovedni riziko in komunikacijo z zavarovalnico vodi agencija mmturist v primeru, da je zavarovanje sklenil potnik sam, pa komunikacijo z zavarovalnico vodi direktno.


Pogoji zavarovanj, ki jih potnik sklene preko agencije mmturist in so navedeni na pogodbi, so na voljo na spletni strani  www.mmturist.si/zavarovanja


8. Potni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta. Agencija za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja. Potnik je dolžan pridobiti vizume za države, v katere potuje in za katere so vizumi potrebni. Če pa potnik te obveznosti ne izpolni, mmturist ravna po določilih o odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum mmturist, le - ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri pridobitvi vizuma se plača posebej in ni všteto v ceni potovanja, v primeru odpovedi potovanja pa se teh stroškov potniku ne vrača.


9. Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan upoštevati carinske in devizne predpise R Slovenije in držav, v katere potuje. Če zaradi neupoštevanja le - teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.


10. Odpoved potovanja ali sprememba programa

mmturist si na osnovi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem (7) dni pred odhodom, oziroma najmanj dva dni pred odhodom za enodnevni izlet, če je za potovanje prijavljenih nezadostno število potnikov. V nasprotnem primeru pa je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • potovanje z avtobusom najmanj 35 potnikov
 • potovanje z rednimi letali po Evropi najmanj 15 potnikov
 • potovanje z letali na medcelinskih progah najmanj 15 potnikov
 • potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami najmanj 80% zasedenosti


mmturist si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med potovanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti. mmturist si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje v primeru spremembe letalskega voznega reda ali v primeru višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati. Brez vsake odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu mmturist ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. Potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti. V primeru, da mmturist odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega vračila vplačane cene aranžmaja, nima pa potnik v primeru odpovedi pravice do vračila stroškov vizumov, potrebnih za države, kamor naj bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani. mmturist o kakršnikoli spremembi programa potnike pred odhodom obvesti. Dokončni razpored ogledov se določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi višje sile. V primeru, da situacija mmturist-u na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. mmturist ni odgovoren za zamude letal, ladij ali vlakov, prav tako pa tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki so posledica takih zamud.


11. Reklamacije oziroma pritožbe

 • Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, mmturist le - te vsebinsko ne obravnava.
 • Brez pisne reklamacije mm turist ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: mmturist d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
 • Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer mmturist take reklamacije ne bo obravnaval.
 • Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
 • Potnika se poziva, da pisno poda oz sporoči napake ali nepravilnosti oz. pomanjkljivosti med trajanjem pogodbe, jih graja mmturist-ovem spremljevalcu oz. vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
 • mmturist je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v osmih dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakona. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
 • Če po krivdi mmturist-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima mmturist pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.


12. Kategorizacija nastanitvenih objektov

Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih mmturist-a so označene s številom zvezdic oz. kategorijo objektov. Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani mmturist-a, zato mmturist zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno mmturist-a. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.


13. Telefonska prodaja turističnih aranžmajev

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

 • s posredovanjem številke kreditne kartice
 • v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oz. dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik v tem roku ne plača, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.


14. Prodaja turističnih aranžmajev po internetu

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po internetu, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na mmturistovi internetni strani. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje ter določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na mmturist-ovi internetni strani, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno mmturist-ovo storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.


15. Prodaja oziroma posredovanje aranžmajev

mmturist ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje. Od organizatorja prejete informacije predaja potniku. Vsi programi, kjer nastopa mmturist kot posrednik, so posebej označeni. mmturist je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja. Šteje se, da mmturist prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja. mmturist lahko v reševanju posreduje oz. potniku ali organizatorju ponudi pomoč pri posredovanju. Posebni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezne naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.


16. Prtljaga

mmturist ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe PIR ter izpolnjen obrazec preda predstavniku letalske družbe (en izvod obdrži zase). Na osnovi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. mmturist ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oz. drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).


17. Izguba dokumentov

V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.


18. Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/voucherja - to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. mm turist ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil. V primeru, da potnik ni ustrezno zavarovan in med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, mm turist ne krije stroškov, ki pri tem nastanejo.


19. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Pri registraciji ali nakupu (rezervaciji) kupec dovoli podjetju M&M Turist d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. m&m turist d.o.o. se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.

Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za nedoločen čas oziroma, če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva. Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter, če se kupec tako odloči, za pošiljanje obvestil in ponudb (preko GSM aparata, e-mail-a, pisno na naslov). V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: IP naslov, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, spol, telefonska številka, naslov elektronske pošte, čas in datum registracije ter arhiv komunikacije s spletno trgovino. Kadar gre za darilni bon se zbira še ime in priimek obdarovanca ter njegov elektronski naslov. Podjetje M&M Turist d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletnih strani M&M Turist d.o.o.  in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Vnašanje osebnih podatkov in podatkov za plačilo poteka preko varnega spletnega obrazca, zaščitenega z enakimi ali podobnimi šifrirnimi mehanizmi, kot jih uporabljajo banke in druge zaupanja vredne institucije.  Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.


20. Prodaja preko spleta in plačila s kreditno kartico

Nakup preko www.mmturist.si je varen, preprost in udoben. Kupec mora poskrbeti, da so njegovi podatki pravilni in resnični, ne glede na način plačila, da bo kasnejše koriščenje storitve brezhibno. Omogočamo naslednje načine plačila:

Plačilo s plačilno kartico (Mastercard, Visa, Maestro, Diners Club, Activa): 

S klikom na "rezerviraj", uporabnik izbere opcijo Nakup s plačilno kartico. Uporabnik izbere eno izmed zgoraj navedenih vrst kartice, vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. Po elektronski pošti prejme potrditev o uspešnem plačilu, rezervacijska služba pa mu posreduje potovalne dokumente, v kolikor niso ob plačilu posredovani avtomatsko.


21. Končna določila

V kolikor se splošni pogoji na tiskovinah agencije razlikujejo od tistih, objavljenih na internetni strani www.mm-turist.si in tistih, ki so na voljo v poslovalnici mmturist, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, veljajo slednja. Splošni pogoji, ki so na voljo na naslovu agencije so enaki tistim na internetni strani agencije. V primeru spora med strankama, je za reševanje pristojno sodišče stalnega prebivališča potrošnika.


22. Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije eposlovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Katere podatke vsebuje spletno mesto?

PODJETJE NAZIV PIŠKOTKA NAMEN TRAJANJE
Naše podjetje language Izbran jezikovni paket za spletno mesto 1 mesec
Naše podjetje currency Izbrana valuta spletnega mesta 14 dni
Naše podjetje CL_MMTURIST Pogoji o piškotkih 1 mesec
Naše podjetje PHPSESSID Identifikacija uporabnikove seje Do konca seje
Zopim Live Chat __zlcmid Hitra pomoč uporabnikom Do konca seje
Google Analitics _ga Analiza spletne atrani 2 leti
Google Analitics _gat Analiza spletne atrani Do konca seje

 

Pobriši Piškotke


Katere osebne podatke držimo in kako jih lahko spremenite

Poročilo o vaših osebnih podatkih lahko pridobite na povezavi GDPR poročilo. Sledite korakom za pridobitev poročila in navodiom za popravek ali popolno odstranitev vaših podatkov. Kako lahko urejate vaše osebne podatke ali jih nadzirate posamezno, je odvisno od načina oddaje podatkov pri naročilu z ustvarjanjem uporabniškega računa, naročilu kot gost, ali vpis vašega email naslova v Newsletter.Ljubljana, februar  2018